Xu, Dongkuan, Wei Cheng, Bo Zong, Dongjin Song, Jingchao Ni, Wenchao Yu, Yanchi Liu, Haifeng Chen, and Xiang Zhang. 2020. “Tensorized LSTM With Adaptive Shared Memory for Learning Trends in Multivariate Time Series”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (02):1395-1402. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i02.5496.