Zheng, Chuanpan, Xiaoliang Fan, Cheng Wang, and Jianzhong Qi. 2020. “GMAN: A Graph Multi-Attention Network for Traffic Prediction”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (01):1234-41. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i01.5477.