Zhang, Yifan, Jinghuai Zhang, Jindi Zhang, Jianping Wang, Kejie Lu, and Jeff Hong. 2020. “A Novel Learning Framework for Sampling-Based Motion Planning in Autonomous Driving”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (01):1202-9. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i01.5473.