Zang, Xinshi, Huaxiu Yao, Guanjie Zheng, Nan Xu, Kai Xu, and Zhenhui Li. 2020. “MetaLight: Value-Based Meta-Reinforcement Learning for Traffic Signal Control”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (01):1153-60. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i01.5467.