Yang, Xiaodong, Yiqiang Chen, Hanchao Yu, Yingwei Zhang, Wang Lu, and Ruizhe Sun. 2020. “Instance-Wise Dynamic Sensor Selection for Human Activity Recognition”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (01):1104-11. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i01.5461.