Wang, Wenlin, Hongteng Xu, Zhe Gan, Bai Li, Guoyin Wang, Liqun Chen, Qian Yang, Wenqi Wang, and Lawrence Carin. 2020. “Graph-Driven Generative Models for Heterogeneous Multi-Task Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (01):979-88. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i01.5446.