Ruan, Sijie, Cheng Long, Jie Bao, Chunyang Li, Zisheng Yu, Ruiyuan Li, Yuxuan Liang, Tianfu He, and Yu Zheng. 2020. “Learning to Generate Maps from Trajectories”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (01):890-97. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i01.5435.