Meng, Zhen, Song Fu, Jie Yan, Hongyuan Liang, Anfu Zhou, Shilin Zhu, Huadong Ma, Jianhua Liu, and Ning Yang. 2020. “Gait Recognition for Co-Existing Multiple People Using Millimeter Wave Sensing”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (01):849-56. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i01.5430.