Meng, Zhen, Song Fu, Jie Yan, Hongyuan Liang, Anfu Zhou, Shilin Zhu, Huadong Ma, Jianhua Liu, and Ning Yang. 2020. “Gait Recognition for Co-Existing Multiple People Using Millimeter Wave Sensing”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (01):849-56. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/5430.