Liu, Zhicheng, Fabio Miranda, Weiting Xiong, Junyan Yang, Qiao Wang, and Claudio Silva. 2020. “Learning Geo-Contextual Embeddings for Commuting Flow Prediction”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (01):808-16. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i01.5425.