Li, Yi, Zhe Wu, Shuang Zhao, Xian Wu, Yehong Kuang, Yangtian Yan, Shen Ge, Kai Wang, Wei Fan, Xiang Chen, and Yong Wang. 2020. “PSENet: Psoriasis Severity Evaluation Network”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (01):800-807. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i01.5424.