Li, Jing, Jing Xu, Fangwei Zhong, Xiangyu Kong, Yu Qiao, and Yizhou Wang. 2020. “Pose-Assisted Multi-Camera Collaboration for Active Object Tracking”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (01):759-66. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i01.5419.