Guo, Teng, Feng Xia, Shihao Zhen, Xiaomei Bai, Dongyu Zhang, Zitao Liu, and Jiliang Tang. 2020. “Graduate Employment Prediction With Bias”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (01):670-77. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i01.5408.