Bian, Tian, Xi Xiao, Tingyang Xu, Peilin Zhao, Wenbing Huang, Yu Rong, and Junzhou Huang. 2020. “Rumor Detection on Social Media With Bi-Directional Graph Convolutional Networks”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (01):549-56. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i01.5393.