Wang, Yaqing, Weifeng Yang, Fenglong Ma, Jin Xu, Bin Zhong, Qiang Deng, and Jing Gao. 2020. “Weak Supervision for Fake News Detection via Reinforcement Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (01):516-23. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i01.5389.