Zhang, Lei, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Yasheng Wang, Qun Liu, and Maosong Sun. 2020. “Multi-Channel Reverse Dictionary Model”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (01):312-19. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i01.5365.