Xu, Qianqian, Jiechao Xiong, Zhiyong Yang, Xiaochun Cao, Qingming Huang, and Yuan Yao. 2020. “Who Likes What? — SplitLBI in Exploring Preferential Diversity of Ratings”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (01):262-69. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i01.5359.