Wang, Hongyang, Qingfei Meng, Ju Fan, Yuchen Li, Laizhong Cui, Xiaoman Zhao, Chong Peng, Gong Chen, and Xiaoyong Du. 2020. “Social Influence Does Matter: User Action Prediction for In-Feed Advertising”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (01):246-53. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i01.5357.