Wang, Haiwen, Ruijie Wan, Chuan Wen, Shuhao Li, Yuting Jia, Weinan Zhang, and Xinbing Wang. 2020. “Author Name Disambiguation on Heterogeneous Information Network With Adversarial Representation Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (01):238-45. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i01.5356.