Ji, Baijun, Zhirui Zhang, Xiangyu Duan, Min Zhang, Boxing Chen, and Weihua Luo. 2020. “Cross-Lingual Pre-Training Based Transfer for Zero-Shot Neural Machine Translation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (01):115-22. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i01.5341.