Li, Zhaohui, Yue Feng, Jun Xu, Jiafeng Guo, Yanyan Lan, and Xueqi Cheng. 2019. “Teaching Machines to Extract Main Content for Machine Reading Comprehension”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):9973-74. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33019973.