Du, Chi-Han, Yi-Shyuan Chiang, Kun-Che Tsai, Liang-Chih Liu, Ming-Feng Tsai, and Chuan-Ju Wang. 2019. “FRIDAYS: A Financial Risk Information Detecting and Analyzing System”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):9853-54. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33019853.