Xie, Jianwen, Ruiqi Gao, Zilong Zheng, Song-Chun Zhu, and Ying Nian Wu. 2019. “Learning Dynamic Generator Model by Alternating Back-Propagation through Time”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):5498-5507. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33015498.