Zhang, Jianfu, Yuanyuan Huang, Yaoyi Li, Weijie Zhao, and Liqing Zhang. 2019. “Multi-Attribute Transfer via Disentangled Representation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):9195-9202. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33019195.