Yu, Zhou, Dejing Xu, Jun Yu, Ting Yu, Zhou Zhao, Yueting Zhuang, and Dacheng Tao. 2019. “ActivityNet-QA: A Dataset for Understanding Complex Web Videos via Question Answering”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):9127-34. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33019127.