Liu, Hong, Jie Li, Yongjian Wu, and Rongrong Ji. 2019. “Learning Neural Bag-of-Matrix-Summarization With Riemannian Network”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):8746-53. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33018746.