Jiang, Zhengkai, Peng Gao, Chaoxu Guo, Qian Zhang, Shiming Xiang, and Chunhong Pan. 2019. “Video Object Detection With Locally-Weighted Deformable Neighbors”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):8529-36. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33018529.