Huang, Zhengyue, Zhehui Zhao, Hengguang Zhou, Xibin Zhao, and Yue Gao. 2019. “DeepCCFV: Camera Constraint-Free Multi-View Convolutional Neural Network for 3D Object Retrieval”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):8505-12. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33018505.