Chen, Chen, Shuai Mu, Wanpeng Xiao, Zexiong Ye, Liesi Wu, and Qi Ju. 2019. “Improving Image Captioning With Conditional Generative Adversarial Nets”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):8142-50. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33018142.