Zhang, Lipeng, Peng Zhang, Xindian Ma, Shuqin Gu, Zhan Su, and Dawei Song. 2019. “A Generalized Language Model in Tensor Space”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):7450-58. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33017450.