Wang, Zhi, Wei Bi, Yan Wang, and Xiaojiang Liu. 2019. “Better Fine-Tuning via Instance Weighting for Text Classification”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):7241-48. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33017241.