Sun, Zeyu, Qihao Zhu, Lili Mou, Yingfei Xiong, Ge Li, and Lu Zhang. 2019. “A Grammar-Based Structural CNN Decoder for Code Generation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):7055-62. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33017055.