Liu, Qian, Bei Chen, Jian-Guang Lou, Ge Jin, and Dongmei Zhang. 2019. “FANDA: A Novel Approach to Perform Follow-Up Query Analysis”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):6770-77. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33016770.