Li, Naihan, Shujie Liu, Yanqing Liu, Sheng Zhao, and Ming Liu. 2019. “Neural Speech Synthesis With Transformer Network”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):6706-13. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33016706.