Lai, Yuxuan, Yansong Feng, Xiaohan Yu, Zheng Wang, Kun Xu, and Dongyan Zhao. 2019. “Lattice CNNs for Matching Based Chinese Question Answering”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):6634-41. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33016634.