Gui, Tao, Qi Zhang, Lujun Zhao, Yaosong Lin, Minlong Peng, Jingjing Gong, and Xuanjing Huang. 2019. “Long Short-Term Memory With Dynamic Skip Connections”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):6481-88. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33016481.