Gong, Yu, Xusheng Luo, Yu Zhu, Wenwu Ou, Zhao Li, Muhua Zhu, Kenny Q. Zhu, Lu Duan, and Xi Chen. 2019. “Deep Cascade Multi-Task Learning for Slot Filling in Online Shopping Assistant”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):6465-72. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33016465.