Gao, Lianli, Pengpeng Zeng, Jingkuan Song, Yuan-Fang Li, Wu Liu, Tao Mei, and Heng Tao Shen. 2019. “Structured Two-Stream Attention Network for Video Question Answering”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):6391-98. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33016391.