Gao, Jun, Wei Bi, Xiaojiang Liu, Junhui Li, and Shuming Shi. 2019. “Generating Multiple Diverse Responses for Short-Text Conversation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):6383-90. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33016383.