Dong, Qianqian, Feng Wang, Zhen Yang, Wei Chen, Shuang Xu, and Bo Xu. 2019. “Adapting Translation Models for Transcript Disfluency Detection”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):6351-58. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33016351.