Zou, Han, Yuxun Zhou, Jianfei Yang, Huihan Liu, Hari Prasanna Das, and Costas J. Spanos. 2019. “Consensus Adversarial Domain Adaptation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):5997-6004. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33015997.