Zhou, Guorui, Na Mou, Ying Fan, Qi Pi, Weijie Bian, Chang Zhou, Xiaoqiang Zhu, and Kun Gai. 2019. “Deep Interest Evolution Network for Click-Through Rate Prediction”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):5941-48. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33015941.