Zhang, Kai, Hefu Zhang, Qi Liu, Hongke Zhao, Hengshu Zhu, and Enhong Chen. 2019. “Interactive Attention Transfer Network for Cross-Domain Sentiment Classification”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):5773-80. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33015773.