Yang, Yang, Yi-Feng Wu, De-Chuan Zhan, Zhi-Bin Liu, and Yuan Jiang. 2019. “Deep Robust Unsupervised Multi-Modal Network”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):5652-59. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33015652.