Xu, Yonghao, Bo Du, Lefei Zhang, Qian Zhang, Guoli Wang, and Liangpei Zhang. 2019. “Self-Ensembling Attention Networks: Addressing Domain Shift for Semantic Segmentation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):5581-88. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33015581.