Xiong, Haoyi, Kafeng Wang, Jiang Bian, Zhanxing Zhu, Cheng-Zhong Xu, Zhishan Guo, and Jun Huan. 2019. “SpHMC: Spectral Hamiltonian Monte Carlo”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):5516-24. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33015516.