Xiao, Teng, Shangsong Liang, Weizhou Shen, and Zaiqiao Meng. 2019. “Bayesian Deep Collaborative Matrix Factorization”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):5474-81. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33015474.