Wang, Yiren, Fei Tian, Di He, Tao Qin, ChengXiang Zhai, and Tie-Yan Liu. 2019. “Non-Autoregressive Machine Translation With Auxiliary Regularization”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):5377-84. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33015377.