Wang, Ximei, Liang Li, Weirui Ye, Mingsheng Long, and Jianmin Wang. 2019. “Transferable Attention for Domain Adaptation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):5345-52. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33015345.