Wang, Jing, Atsushi Suzuki, Linchuan Xu, Feng Tian, Liang Yang, and Kenji Yamanishi. 2019. “Orderly Subspace Clustering”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):5264-72. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33015264.