Tang, Shijie, Yuan Yao, Suwei Zhang, Feng Xu, Tianxiao Gu, Hanghang Tong, Xiaohui Yan, and Jian Lu. 2019. “An Integral Tag Recommendation Model for Textual Content”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):5109-16. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33015109.